เมนู

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 14 อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต,สยา.

พระสุตตันตปิฎก เล่ม 14 อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต,สยา. [ปฐมปณฺณํ]