เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อปทานวณฺณนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี 1),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อปทานวณฺณนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี 1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]