เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี 1),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี 1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]