เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี 1),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี 1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]