เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาวิมานวตฺถุวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา. [ปฐมปณฺณํ]