เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา. [ปฐมปณฺณํ]