เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อุทานวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา. [ปฐมปณฺณํ]