เมนู

สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี 2),สยา.

สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา (สารตฺถปกาสินี 2),สยา. [ปฐมปณฺณํ]