เมนู

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา 3),สยา.

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา 3),สยา. [ปฐมปณฺณํ]