เมนู

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา 2),สยา.

วินยฏฺฐกถา (สมนฺตปาสาทิกา 2),สยา. [ปฐมปณฺณํ]