เมนู

อภิ. ป.(6) ปจฺจนีย-อนุโลมปจฺจนีย-ปจฺจนียานุโลม,สยา.

อภิ. ป.(6) ปจฺจนีย-อนุโลมปจฺจนีย-ปจฺจนียานุโลม,สยา. [ปฐมปณฺณํ]