เมนู

อภิ. ป.(4) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ,สยา.

อภิ. ป.(4) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]