เมนู

อภิ. ป.(3) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปุริมํ,สยา.

อภิ. ป.(3) อนุโลมทุกปฏฺฐานํ ปุริมํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]