เมนู

อภิ. ป.(1) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ,สยา.

อภิ. ป.(1) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]