เมนู

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปญฺญตฺติ จ,สยา.

อภิ. ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปญฺญตฺติ จ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]