เมนู

สุตฺต ขุ. อปทานํ (1),สยา.

สุตฺต ขุ. อปทานํ (1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]