เมนู

สุตฺต ขุ. ชาตกํ(2) :ปญฺญาส-มหานิปาตชาตกํ,สยา.

สุตฺต ขุ. ชาตกํ(2) :ปญฺญาส-มหานิปาตชาตกํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]