เมนู

สุตฺต สํ. ขนฺธวารวคฺโค,สยา.

สุตฺต สํ. ขนฺธวารวคฺโค,สยา. [ปฐมปณฺณํ]