เมนู

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสกํ,สยา.

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสกํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]