เมนู

สุตฺต ม. มูลปณฺณาสกํ,สยา.

สุตฺต ม. มูลปณฺณาสกํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]