เมนู

สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค,สยา.

สุตฺต ที. ปาฏิกฺวคฺโค,สยา. [ปฐมปณฺณํ]