เมนู

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค,สยา.

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค,สยา. [ปฐมปณฺณํ]