เมนู

วินย. มหาวคฺโค (2),สยา.

วินย. มหาวคฺโค (2),สยา. [ปฐมปณฺณํ]