เมนู

วินย. มหาวคฺโค (1),สยา.

วินย. มหาวคฺโค (1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]