เมนู

วินย. มหาวิภงฺโค (2),สยา.

วินย. มหาวิภงฺโค (2),สยา. [ปฐมปณฺณํ]