เมนู

วินย. มหาวิภงฺโค (1),สยา.

วินย. มหาวิภงฺโค (1),สยา. [ปฐมปณฺณํ]