เมนู

สทฺทพินฺทุปกรณํ,พฺยากรณํ

สทฺทพินฺทุปกรณํ,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
  • สทฺทพินฺทุ ปกรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]