เมนู

ธาตุปาฐวิลาสินิยา

ธาตุปาฐวิลาสินิยา [ปฐมปณฺณํ]
  • ธาตุปาฐ วิลาสินิยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]