เมนู

รสวาหินี

รสวาหินี [ปฐมปณฺณํ]
 • รสวาหินี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปณามาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมโสณฺฑกวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ธมฺมโสณฺฑกสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. มิคลุทฺทกสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ติณฺณํชนานํ วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. พุทฺเธนิยา วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อหิตุณฺฑิกสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. สรณตฺเถรสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. เวสฺสามิตฺตาย วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. มหามนฺธาตุวตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. พุทฺธวมฺมวาณิชกวตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. รูปเทวิยา วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นนฺทิยราชวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. นนฺทิยราชสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. อญฺญตรมนุสฺสสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. วิสมโลมกุมารสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. กญฺจนเทวิยา วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. พฺยคฺฆสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. ผลกขณฺฑทินฺนสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. โจรสหายสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. มรุตฺตพฺราหฺมณสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. ปานียทินฺนสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. สหายสฺส ปริจฺจตฺตชีวิตกสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยกฺขวญฺจิตวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. ยกฺขวญฺจิต วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. มิจฺฉทิฏฺฐิกสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. ปาทปีฐิกาย วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. อุตฺตรสามเณรสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. กวีรปฏฺฏน วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. โจรฆาตกวตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. สทฺโธปาสกสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. กปณสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. เทวปุตฺตสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. สีวลิตฺเถรสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาเสนวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. มหาเสนรญฺโญ วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. สุวณฺณติลกาย วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. กปณาย วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. อินฺทคุตฺตตฺเถรสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. สาขมาลปูชิกาย วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. โมริยพฺรหฺมณสฺส วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. ปุตฺตวตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. เตภาติกมธุวาณิชกานํ วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. โพธิราชธีตุยา array(โพธิราชธีตาย อิติสพฺพตฺถ) วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. กุณฺฑลิยา วตฺถุมฺหิ อยมานุปุพฺพีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]