เมนู

นรทกฺขทีปนี

นรทกฺขทีปนี [ปฐมปณฺณํ]
 • นรทกฺขทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นรทกฺขทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นรทกฺขทีปกสฺส, [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มตฺถนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสีส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิยาจก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญา-นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จาริตฺต-นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฆราวาส-นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาธุชน-นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตีย สาธุนร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถ สาธุนร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายขมนีย-นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณก-นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีล-นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นรทกฺข โถมนา อาสีส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. คาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นรทกฺข โถมนา อาสีส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. คาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]