เมนู

สุโพธาลงฺการฏีกา,พฺยากรณํ

สุโพธาลงฺการฏีกา,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • สุโพธาลงฺการฏีกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถารมฺภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. โทสาวโพธ ปฐมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รตนตฺตยปฺปณามวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตฺตวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธานาทิวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทโทสอุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยโทสอุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยตฺถโทสอุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทโทสาทิอุทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทโทสนิทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยเปตปฐมปาทาทิยมกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยเปตปฐมทุติยปาทาทิยมกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยเปตปฐมทุติยตติยปาทาทิยมกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยเปตจตุกฺกปาทาทิยมกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยโทสนิทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยตฺถโทสนิทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. โทสปริหาราวโพธปริจฺเฉทวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทโทสปริหารวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยโทสปริหารวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยตฺถโทสปริหารวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. คุณาวโพธปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสนฺธิวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺทาลงฺการอุทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺทาลงฺการปโยชนวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺทาลงฺการนิทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกวลมุทุสมตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกวลผุฏสมตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิสฺสกสมตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิอุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธินิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อตฺถาลงฺการาวโพธปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วงฺกวุตฺติอตฺถาลงฺการอุทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสสวตฺถุวิสยสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสสวตฺถุวิสยอสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสสวตฺถุวิสยมิสฺสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกเทสวิวตฺติสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกเทสวิวตฺติอสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกเทสวิวตฺติมิสฺสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตฺถาวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทาวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุภยาวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทิทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มชฺเฌทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนฺตทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาลาทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ-รหิตสพฺพพฺยาปี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ-สหิตสพฺพพฺยาปี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ-รหิตวิเสสฏฺฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ-สหิตวิเสสฏฺฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาจฺจเอกพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาจฺจอุภยพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คมฺมเอกพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คมฺมอุภยพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การณนฺตรวิภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาภาวิกวิภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภินฺนวิเสสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภินฺนาภินฺนวิเสสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาพฺภนฺตรปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฺริยาปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คมฺมปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิรุทฺธกมฺมสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิรุทฺธกมฺมสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภินฺนกมฺมสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิยมวนฺตสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิยมกฺเขปสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิโรธิสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิโรธิสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอจิตฺยสมฺโปสกปทสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสนฺตผลนิทสฺสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สนฺตผลนิทสฺสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภูติมหนฺตตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิปฺปายมหนฺตตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสมวญฺจนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมวญฺจนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธิเอกาวลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิเสธเอกาวลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฺริยาสหวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณสหวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องฺคงฺคิภาวมิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทิสพลภาวมิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ภาวาวโพธปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐายีภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐายีภาวปฺปเภทอุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺยภิจารีภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺยภิจารีภาวปฺปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาตฺติกภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาตฺติกภาวปฺปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสปฺปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐายีภาวนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รติฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หสฺสฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หสฺสปฺปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณาฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รุทฺทฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีรฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภยฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชิคุจฺฉาฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิมฺหยฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]