เมนู

สุโพธาลงฺการปาฐ,พฺยากรณํ

สุโพธาลงฺการปาฐ,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • สุโพธาลงฺกาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. โทสาวโพธ-ปฐมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รตนตฺตยปฺปณาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิธานาทิกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทโทส อุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยโทส อุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยตฺถโทสอุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทโทสนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยโทส นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วากฺยตฺถโทส นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. โทสปริหาราวโพธ-ทุติยปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. คุณาวโพธ-ตติยปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสนฺธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺทาลงฺการ อุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺทาลงฺการ ปโยชน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺทาลงฺการ นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกวลมุทุสมตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกวลผุฏสมตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิสฺสกสมตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิ อุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธินิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปาเณ ปาณีนํ ธมฺโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิรุเป รูปยุตฺตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิรเส สรสสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อทฺรเว ทฺรวยุตฺตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกตฺตริปิ กตฺตุตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฐินสฺสา สรีเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อตฺถาลงฺการาวโพธ-จตุตฺถปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วงฺกวุตฺติ อตฺถาลงฺการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิวยุตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิววิยุตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสสวตฺถุวิสยสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสสวตฺถุวิสยอสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเสสวตฺถุวิสยมิสฺสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกเทสวิวุตฺติสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกเทสวิวุตฺติอสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกเทสวิวุตฺติมิสฺสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตฺถาวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทาวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุภยาวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทิ ทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มชฺเฌ ทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนฺตทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาลาทีปก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ รหิต สพฺพพฺยาปี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ สหิต สพฺพพฺยาปี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ รหิต วิเสสฏฺฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิ สหิต วิเสสฏฺฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาจฺจเอกพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาจฺจ อุภยพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คมฺม เอกพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คมฺมอุภยพฺยติเรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การณนฺตรวิภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาภาวิก วิภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภินฺนวิเสสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภินฺนาภินฺนวิเสสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาพฺภนฺตรปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฺริยาปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คมฺมปริกปฺปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิรุทฺธกมฺมสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิรุทฺธกมฺมสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภินฺนกมฺมสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิยมวนฺตสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิยมกฺเขปสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิโรธิสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิโรธิสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอจิตฺยสมฺโปสกปทสิเลส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสนฺตผลนิทสฺสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สนฺตผลนิทสฺสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภูติมหนฺตตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิปฺปายมหนฺตตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสมวญฺจนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมวญฺจนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธิเอกาวลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิเสธเอกาวลิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฺริยาสหวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณสหวุตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องฺคงฺคีภาวมิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทิส พล ภาว มิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ภาวาวโพธ-ปญฺจมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐายีภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐายีภาวปฺปเภทอุทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺยภิจารีภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺยภิจาริภาวปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺติกภาวอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺติกภาวปฺปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสอธิปฺปาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสปฺปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐายีภาว นิทฺเทส รติฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หสฺสฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หสฺสปฺปเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รุทฺทฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีรฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภยฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชิคุจฺฉาฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิมฺหยฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฏฺฐายีภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]