เมนู

อภิธานปฺปทีปิกาปาฐ,พฺยากรณํ

อภิธานปฺปทีปิกาปาฐ,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • อภิธานปฺปทีปิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธปฺปณาโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมปฺปณาโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺฆปฺปณาโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิญฺญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริภาสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สคฺคกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ภูกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ภูมิวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ภูกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ปุรวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. นรวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. จตุพฺพณฺณวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อรญฺญวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. อรญฺญาทิวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ปาตาลวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สามญฺญกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. วิเสสฺยาธีนวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สํกิณฺณวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. อเนกตฺถวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สามญฺญกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อพฺยยวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]