เมนู

ปโยคสิทฺธิปาฐ,พฺยากรณํ

ปโยคสิทฺธิปาฐ,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • ปโยคสิทฺธิปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สญฺญาทิกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถารมฺภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ออาทโย ติตาลีส วณฺณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทสา+โท สรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ทฺเว ทฺเว สวณฺณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ปุพฺโพ รสฺโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปโร ทีโฆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. กาทโย พฺยญฺชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ปญฺจปญฺจกา วคฺคา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. พินฺทุ นิคฺคหีตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. สโร โลโป สเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สตฺตมิยํ ปุพฺพสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ปโร กฺวจิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. ยุวณฺณาน+เมโอ ลุตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. วณฺณปเรน สวณฺโณปิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ยวา สเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. เอโอนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. โคสฺสา+วง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. ง+นุพนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. วี+ติสฺเส+เว วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. ฉฏฺฐิยนฺตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. วนตรคา จา+คมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. ฉา โฬ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. น ทฺเว วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. พฺยญฺชเน ทีฆรสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. สรมฺหา ทฺเว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. จตุตฺถทุติเยสฺเว+สํ ตติยปฐมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. เอโอน+ม วณฺเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. ตวคฺควรณานํ เย จวคฺค พยญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. วคฺคลเสหิเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. หสฺส วิปลฺลาโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. เว วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. ตถนรานํ ฏฐณลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. นิคฺคหีตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. ปรสรสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. สํโยคาทิโลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. วคฺเค วคฺคนฺโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. เยวหิสุ โญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. เย สํสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. มยทา สเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. ตทมินาทีนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. นามกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ทฺเว ทฺเว+กาเนเกสุ นามสฺมา สิโย อํโย นา หิ ส นํ สฺมา หิ ส นํ สฺมิํ สุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. ปฐมา+ตฺถมตฺเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 109. สิสฺโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. อโต โยนํ ฏาเฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. อามนฺตเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 112. โค สฺยา+ลปเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 117. คสีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 59. อยุนํ วา ทีโฆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. กมฺเม ทุติยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. กตฺตุกรเณสุ ตติยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 108. อเต+น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 98. สุหิสฺว+สฺเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 95. สฺมาหิสฺมิํนํ มฺหาภิมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. จตุตฺถี สมฺปทาเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. สุญ สสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,20. ญากานุ พนฺธา+ทฺยนฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,58. ‘‘พหุลํ’’ตฺย+ธิกาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. สสฺสาย จตุตฺถิยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 89. สุนํหิสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. ปญฺจมฺย+วธิสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. สฺมา+สฺมิํนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. ฉฏฺฐี สมฺพนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สตฺตมฺยา+ธาเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 110. กฺวเจ+วาฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 135. เอกจฺจาทีห+โต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 107. โกธาทีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 175. ทิวาทิโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 144. มนาทีหิ สฺมิํ+สํ+นา+สฺมานํ สิ+โส+โอ+สา+สา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 148. นฺตสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 215. นฺต+นฺตูนํ นฺโต โยมฺหิ ปฐเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 218. ฏ+ฏา+อํ เค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 92. นฺตสฺส จ ฏ วํ+เส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 217. โต+ตา+ติ+ตา ส+สฺมา+สฺมิํ นาสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 216. ตํ นํมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 149. ภูโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 146. ภวโต วา โภนฺโตค+โย+นา+เส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 145. สโต สพ เภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 150. มหนฺตา+รหนฺตานํ ฏา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 154. ราชาทียุวาทิตฺวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 156. โยน+มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 155. วา+มฺหา+นง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 80. นาสฺเส+โน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 79. กมฺมาทิโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 123. ราชสฺสิ นามฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 222. นา+สฺมาสุ รญฺญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 124. สุ+นํ+หิสู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 223. รญฺโญ+รญฺญสฺส+ราชิโน เส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 221. ราชสฺส รญฺญํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 224. สฺมิมฺหิ รญฺเญ+ราชินิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 225. สมาเส วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 192. ปุม+กมฺม+ถาม+ทฺธานํ ส+สฺมาสุ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,9. อิยุวณฺณา ฌลา นามสฺส+นฺเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 81. ฌลา สสฺส โน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 82. นา สฺมาสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 195. สุ+หิสุ นก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 194. โน+ตฺตาตุมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 196. สฺมาสฺส นา พฺรหฺมา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. ฆ+พฺรหฺมาทิเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 191. นามฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 190. พฺรหฺมสฺสุ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2,157. อาโย โน จ สขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 159. โน+นา+เสสฺวิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 161. โย+สฺวํ+หิสุ จา+รง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 171. อารงสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 172. โฏ เฏ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 160. สฺมา+นํสุ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 171. ฏา นา+สฺมานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 158. เฏ สฺมิโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 181. โยนํ โน+เน วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 179. โน+นา+เนสฺวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 178. ยุวาทีนํ สุ+หิสฺวา+นง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 193. ยุวา สสฺสิ+โน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 180. สฺมา+สฺมิํนํ นา+เน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 187. คสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 185. นามฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 184. ปุมาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 186. สุมฺหา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 189. วตฺตหา ส+นํนํ โน+นานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. เอกวจน+โยสฺว+โฆนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 66. สิสฺมิํ นา+นปุํสกสฺสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 188. สาสฺสํ+เส จา+นง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 130. เค วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 93. โยสุ ฌิสฺส ปุเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 114. โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 88. โยโลป+นิสุ ทีโฆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 147. สิสฺสา+คฺคิโต นิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 133. เฏ สิสฺสิ+สิสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 134. ทุติยสฺส โยสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. รตฺยาทีหิ โฏ สฺมิโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 182. อิโต+ญฺญตฺเถ ปุเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 183. เน สฺมิโน กฺวจิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 75. โยนํ โน+เน ปุเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 115. ชนฺตุเหตฺวีฆเปหิ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 74. นํ ฌีโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 76. โน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 77. สฺมิโน นิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 83. ลา โยนํ โว ปุเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 94. เว+โวสุ ลุสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 96. ปุมา+ลปเน เวโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 84. ชนฺตฺวาทิโต โน จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. พหุกตินฺนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. ลฺตุ+ปิตาทีน+มา สิมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 162. ลฺตุ+ปิตาทีน+ม เส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. เค อ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 166. สุ+หิสฺวา+รง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 165. สโลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 163. นํมฺหิ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 164. อา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 174. ฏิ สฺมิโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 176. รสฺสา+รง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 177. ปิตาทีน+มนตฺวาทีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 151. นฺตุสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 91. ยฺวาโท นฺตุสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 153. หิมวโต วา โอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 85. กูโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. โคสฺสา+ค+สิ+หิ+นํสุ คาว+ควา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 170. อุภ+โคหิ โฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 72. คาวุ+มฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 71. นาสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. ควํ เสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. คุนฺนญฺจ นํนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 68. สุมฺหิ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,11. ฆา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. ฆ+ปเต+กสฺมิํ นาทีนํ ย+ยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 103. ยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. รสฺโส วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,10. ปิ+ตฺถิยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 116. เย ปสฺสิ+วณฺณสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. รตฺยาทีหิ โฏ สฺมิโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 73. ยํ ปิโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 167. นชฺชา ธยาสฺวาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 111. อํ นปุํสเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 112. โยนํ นิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 136. น นิสฺส ฏา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 106. นาสฺส สา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 105. ปทาทีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 113. ฌลา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 138. โยน+เมฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 99. สพฺพาทีนํ นํมฺหิ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 100. สํ+สานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 101. ฆปา สสฺส สฺสา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 102. สฺมิโน สฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 137. สพฺพาทีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. สฺสํ+สฺสา+สฺสาเยสฺวิ-ตเร+ก+ญฺเญ+ติ+มาน+มิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 143. ปุพฺพาทีหิ ฉหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 139. นา+ญฺญญฺจ นาม+ปฺปธานา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 140. ตติยตฺถโยเค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 141. จตฺถสมาเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 142. เว+ฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 128. ตฺย+เต+ตานํ ตสฺส โส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 131. ตตสฺส โน สพฺพาสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 132. ฏ สสฺมาสฺมิํสฺสายสฺสํสฺสาสํมฺหามฺหิสฺวิ+มสฺส จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. สฺสา วา เต+ติ+มา+มูหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. ตาย วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. เต+ติ+มาโต สสฺส สฺสาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 127. สิมฺห+นปุํสกสฺสา+ยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 126. นามฺห+นิ+มิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 125. อิมสฺสา+นิตฺถิยํ เฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 201. อิมสฺสิ+ทํ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 197. อิเม+ตาน+เมนา+นฺวาเทเส ทุติยายํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 129. มสฺสา+มุสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 86. โลโป+มุสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 87. น โน สสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 202. อมุสฺสา+ทุํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 130. เก วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 198. กิสฺส โก สพฺพาสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 199. กิ สสฺมิํสุ วา นิตฺถิยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 200. กิ+มํสิสุ สห นปุํสเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 212. ตุมฺหสฺส ตุวํตฺว+มมฺหิ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 211. สิมฺห+หํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2,209. มย+มสฺมา+มฺหสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 227. อํมฺหิ ตํ+มํ+ตวํ+มมํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 231. ทุติยา โยมฺหิ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 228. นาสฺมาสุ ตยา+มยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 213. ตยาตยีนํ ตฺว วา ตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 229. ตว+มม+ตุยฺหํ+มยฺหํ เส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 211. นํเสสฺว+สฺมากํ+มมํฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 230. งํ+งากํ นํมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 214. สฺมามฺหิ ตฺวมฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 226. สฺมิมฺหิ ตุมฺหมฺหานํ ตยิ+มยิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 203. สุมฺหา+มฺหสฺสา+สฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 232. อปาทาโท ปทเต+กวากฺเยติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 233. โยนํหิสฺว+ปญฺจมฺยา โว+โน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 234. เต+เม นาเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 237. น จ+วา+หา+เห+วโยเค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 235. อนฺวาเทเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 236. สปุพฺพา ปฐมนฺตา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 238. ทสฺสนตฺเถ+นาโลจเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 239. อามนฺตณํ ปุพฺพ+มสนฺตํว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 240. น สามญฺญวจน+เมกตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 241. พหูสุ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 59. สุหิสุ+ภสฺโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. อุภิ+นฺนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 168. ฏิ กติมฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,54. วิจฺฉา+ภิกฺขญฺเญสุ ทฺเว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,55. สฺยาทิโลโป ปุพฺพสฺเส+กสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,56. สพฺพาทีนํ วีติหาเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,57. ยาวโพธํ สมฺภเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขฺยากณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 219. โยมฺหิ ทฺวินฺนํ ทุเว+ทฺเว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 220. ทุวินฺนํ นํมฺหิ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. นํมฺหิ นุก ทฺวาทีนํ สตฺตรสนฺนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 207. ปุเม ตโย+จตฺตาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. ณฺณํ+ณฺณนฺนํ ติโต ฌา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 205. ติสฺโส จตสฺโส โยมฺหิ สวิภตฺตีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 204. นํมฺหิ ติจตุนฺน+มิตฺถิยํ ติสฺส+จตสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 206. ตีณิ+จตฺตาริ นปุํสเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 208. จตุโร วา จตุสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 169. ฏ ปญฺจาทีหิ จุทฺทสหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 90. ปญฺจาทีนํ จุทฺทสนฺน+ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,102. เอกฏฺฐาน+มา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,103. ร สํขฺยาโต วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,94. อา สํขฺยายา สตาโท นาญฺญตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,98. พา จตฺตาลีสา โท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,95. ติสฺเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,104. ฉตีหิ โฬ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,100. จตุสฺส จุโจ ทเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,99. วีสติทเสสุ ปญฺจสฺส ปณฺณ+ปนฺนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,101. ฉสฺส โส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,97. ทฺวีสฺสา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,98. จตฺตาลีสาโท วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 118. อสํขฺเยหิ สพฺพาสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. การกกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. อามนฺตเณ – [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2,2. กมฺเม ทุติยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. กาลทฺธาน+มจฺจนฺตสํโยเค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. คติโพธาหารสทฺทตฺถากมฺมกภชฺชาทีนํ ปโยชฺเช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. หราทีนํ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. น ขาทาทีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ฌาทีหิ ยุตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. ลกฺขณิตฺถมฺภูตวิจฺฉาสฺว+ภินา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ปติปรีหิ ภาเค จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. อนุนาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. สหตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. หีเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. อุเปน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. กตฺตุกรเณสุ ตติยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. สหตฺเถน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. ลกฺขเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. เหตุมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. ปญฺจมี+เณ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. คุเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. จตุตฺถี สมฺปทาเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. ตาทตฺเถฺย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. ปญฺจมฺย+วธิสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. อปปรีหิ วชฺชเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. ปฏินิธิปติทาเนสุ ปตินา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. ริเต ทุติยา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. วินา+ญฺญตฺร ตติยา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. ปุถนานาหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. ฉฏฺฐี สมฺพนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. ตุลฺยตฺเถน วา ตติยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. สตฺตมฺยา+ธาเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. นิมิตฺเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. ยพฺภาโว ภาวลกฺขณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. ฉฏฺฐี จา+นาทเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. ยโต นิทฺธารณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สตฺตมฺยา+ธิกฺเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. สามิตฺเถ+ธินา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สมาสกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สฺยาทิ สฺยาทิเน+กตฺถนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อสงฺขฺยํ วิภตฺติ+สมฺปตฺติ+สมีป+สากลฺยา+ภาว+ยถา+ ปจฺฉา+ยุคปทตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2,119. เอกตฺถตายํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ตํ นปุํสกนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ยถา น ตุลฺเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ยาวา+วธารเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปยฺยปา พหิ ติโร ปุเร ปจฺฉา วา ปญฺจมฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. สมีปา+ยาเมสฺว+นุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ติฏฺฐคฺวาทีนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. โอเร+ปริ+ปฏิ+ปาเร+มชฺเฌ+เหฏฺฐุ+ทฺธา+โธ+นฺโต วา ฉฏฺฐิยาฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. อ+มาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. วิเสสน+เมกตฺเถน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. อิตฺถิยํ ภาสิตปุมิ+ตฺถี ปุเมเว+กตฺเถติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. สํขฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. นญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 75. อน สเรติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. กุปาทโย นิจฺจ+มสฺยาทิวิธิมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 107. สเร กท กุสฺสุ+ตฺตรตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 108. กา+ปฺปตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 109. ปุริเส วาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. จี กฺริยตฺเถหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. ภูสนา+ทรา+นาทเรสฺว+ลํ+สา+สาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. อญฺเญจา+ติ สุตฺเตน สมาเส กเต… เอตฺถ ยถา ทฺวารํ วิวราติ วุตฺเต ปกรณโต อคฺคล+มิติ วิญฺญายติ, เอว+มิธาปิ นิปาตปภาเว อญฺเญ จาติ สามญฺญํ เจ+ติ อาคมานุสาเรน ลพฺภมานวิภตฺยนฺตปฏิรูปนิปาตาว วิญฺญายนฺติฯ อคฺคโต ภวิตฺวา ปุโรภุยฺย, อนฺตรหิโต หุตฺวา ติโรภูย, อนฺตรธานํ กตฺวา ติโรกริย, อุรสิ กตฺวา อุรสิกริย, มนสิ กตฺวา มนสิกริย, มชฺเฌ กตฺวา มชฺเฌกริย, ตุณฺหี ภวิตฺวา ตุณฺหี ภูยฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. วา+เนก+ญฺญตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ตตฺถ ทฺวิปโท ตุลฺยาธิกรโณ กมฺมาทีสุ ฉสุ วิภตฺยตฺเถสุ ภวติฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. สพฺพาทโย วุตฺติมตฺเตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. จตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. วิชฺชาโยนิสมฺพนฺธีน+มา ตตฺร จตฺเถติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 65. ปุตฺเตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 78. ชายาย ชยํ ปติมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. สมาหาเร นปุํสกนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. สฺยาทีสุ รสฺโสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. สมาสนฺตฺว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. ปาปาทีหิ ภูมิยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. สํขฺยาหิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. นทีโคธาวรีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. อสํขฺเยหิ จา+งฺคุลฺยา+นาญฺญาสํขฺยตฺเถสุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. ทีฆาโหวสฺเสกเทเสหิ จ รตฺตฺยาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. โคตฺว+จตฺเถ จา+โลเป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. รตฺตินฺทิว+ทารคว+จตุรสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. อายาเม+นุควํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. อกฺขิสฺมา+ญฺญตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. ทารุมฺย+งฺคุลฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. อุตฺตรปเท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. อิมสฺสิ+ทนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. ฏ นฺตนฺตูนนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. ปรสฺส สํขฺยาสุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 61. ชเน ปุถสฺสุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. โส ฉสฺสา+หา+ยตเน วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. ลฺตุ+ปิตาทีน+มารวรง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 68. กฺวจิ ปจฺจเยติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 71. สญฺญาย+มุโท+ทกสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 72. กุมฺภาทีสุ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 73. โสตาทีสู+โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. อิตฺถิย+มตฺวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. นทาทิโต งี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. ยกฺขาทิตฺวิ+นี จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. อารามิกาทีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ยุวณฺเณหิ นี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. ตฺติมฺหา+ญฺญตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. ฆรณฺยาทโยติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. มาตุลาทิตฺวา+นี ภริยายนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. อุปมา+สํหิต+สหิต+สญฺญต+สห+สผ+วาม+ลกฺขณาทิตู+รุตูติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. ยุวาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. นฺตนฺตูนํ วีมฺหิ โต วาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. ภวโต โภโตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. ปุถุสฺส ปถวปุถวาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ณาทิกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. โณ วา+ปจฺเจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 124. สราน+มาทิสฺสา+ยุวณฺณสฺสา+เอโอ ณานุพนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. วจฺฉาทิโต ณาน+ณายนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. กตฺติกาวิธวาทีหิ เณยฺยเณรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ณฺย ทิจฺจาทีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 125. สํโยเค กฺวจิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 131. โลโป+วณฺณิ+วณฺณานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อา ณิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ราชโต ญฺโญ ชาติยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ขตฺตา ยิ+ยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. มนุโต สฺส+สณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ชนปทนามสฺมา ขตฺติยา รญฺเญ จ โณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ณฺย กุรุสิวีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. ณ ราคา เตน รตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. นกฺขตฺเตนิ+นฺทุยุตฺเตน กาเล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. สา+สฺส เทวตา ปุณฺณมาสี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. ต+มธีเต ตํ ชานาติ ก+ณิกา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. ตสฺส วิสเย เทเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. นิวาเส ตนฺนาเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. อทูรภเวติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. เตน นิพฺพตฺเตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. ต+มิธ+ตฺถิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. ตตฺร ภเวติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. อชฺชาทีหิ ตโนติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. ปุราโต โณ จติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. อมาตฺว+จฺโจติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. มชฺฌาทิตฺวิ+โมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. กณ+เณยฺย+เณยฺยก+ยิ+ยาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. ณิโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ต+มสฺส สิปฺปํ สีลํ ปณฺยํ ปหรณํ ปโยชนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. ตํ หนฺต+รหติ คจฺฉตุ+ญฺฉติ+จรติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. เตน กตํ กีตํ พทฺธ+มภิสงฺขตํ สํสฏฺฐํ หตํ หนฺติ ชิตํ ชยติ ทิพฺพติ ขนติ ตรติ จรติ วหติ ชีวติติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ตสฺส สํวตฺตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. ตโต สมฺภูต+มาคตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. ตตฺถ วสติ วิทิโต ภตฺโต นิยุตฺโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. ตสฺสิ+ทํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. โณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. ควาทีหิ โย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. ปิติโต ภาตริ เรยฺยณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. มาติโต จ ภคินิยํ จฺโฉ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. มาตาปิตูสฺวา+มโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. หิเต เรยฺยณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. นินฺทา+ญฺญาต+ปฺป ปฏิภาค รสฺส ทยา สญฺญาสุ โก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. ต+มสฺส ปริมาณํ ณิโก จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. ย+เต+เตหิ+ตฺตโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. สพฺพา จา+วนฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. กิมฺหา รติ+รีว+รีวตก+ริตฺตกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. สญฺชาตํ ตารกาทิตฺวิ+โตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. มาเน มตฺโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. ตคฺโฆ จุ+ทฺธํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. โณ จ ปุริสาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. อยุ+ภทฺวิตีหํ+เส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. สงฺขฺยาย สจฺจุ+ตี+สา+ส+ทสนฺตายา+ธิกา+สฺมิํ สตสหสฺเส โฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 139. เฑ สติสฺส ติสฺสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. ตสฺส ปูรเณ+กาทสาทิโต วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. ม ปญฺจาทิกตีหิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. สถาทีน+มิ จติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. ฉา ฏฺฐ+ฏฺฐมาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. เอกา กา+กฺย+สหาเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 56. วจฺฉาทีหิ ตนุตฺเต ตโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. กิมฺหา นิทฺธารเณ รตร+รตมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. เตน ทตฺเต ลิ+ยาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 59. ตสฺส ภาวกมฺเมสุตฺต+ตา+ตฺตน+ณฺย+เณยฺย+ณิ+ย+ณิยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 122. สกตฺเถติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. พฺย วทฺธทาสา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 61. นส ยุวา โพ จ วสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. อณฺวาทิตฺวิ+โมติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 133. กิส+มหต+มิเม กส, มหาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. ภาวา เตน นิพฺพตฺเตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 127. โกสชฺชา+ชฺชว+ปาริสชฺช+โสหชฺช+มทฺทวา+ริสฺสา+สภา+ชญฺญ+เถยฺย+ พาหุสจฺจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. ตร+ตมิ+สฺสิกิ+ยิ+ฏฺฐา+ติสเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 135. โช วุทฺธสฺสิ+ยิ+ฏฺเฐสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 136. พาฬฺห+นฺติก+ปสตฺถานํ สาธ+เนท+สา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 137. กณ+กน+ปฺป+ยุวานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 138. โลโป วี+มนฺตุ+วนฺตูนนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 65. ตนฺนิสฺสิเต ลฺโล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 66. ตสฺส วิการาวยเวสุ ณ+ณิก+เณยฺย+มยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. ชตุโต สฺสณ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 123. โลโปติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 68. สมูเห กณ+ณ+ณิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. ชนาทีหิ ตาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. อิโย หิเตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 71. จกฺขาทิโต สฺโสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 72. ณฺโย ตตฺถ สาธุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 73. กมฺมา นิย+ญฺญาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 74. กถาทิตฺวิ+โกติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 75. ปถาทีหิ เณยฺโยติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 76. ทกฺขิณายา+รเหติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 77. ราโย ตุมนฺตาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 78. ต+เมตฺถ+สฺส+ตฺถีติ มนฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 134. อายุสฺสา+ยส มนฺตุมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 79. วนฺตฺว+วณฺณาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 80. ทณฺฑาทิตฺวิ+ก+อี วาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 81. ตปาทีหิ สฺสีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 82. มุขาทิโต โรติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 83. ตุฏฺฐฺยาทีหิ โภติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 84. สทฺธาทิตฺว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 85. โณ ตปาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 86. อาลฺว+ภิชฺฌาทีหิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 87. ปิจฺฉาทิตฺวิ+โลติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 88. สีลาทิโต โวติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 89. มายา เมธาหิ วีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 90. สิ+สฺสเร อามฺยุ+วามี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 91. ลกฺขฺยา โณ อ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 92. องฺคา โน กลฺยาเณติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 93. โส โลมาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 94. อิมิ+ยาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 95. โต ปญฺจมฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 96. อิโต+เต+ตฺโต กุโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 97. อภฺยาทีหิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 98. อาทฺยาทีหิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 99. สพฺพาทิโต สตฺตมฺยา ตฺร+ตฺถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 100. กตฺเถ+ตฺถ+กุตฺรา+ตฺร กฺเว+หิ+ธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 101. ธิ สพฺพา วาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 102. ยา หินฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 103. ตา หญฺจติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 104. กุหิํ กหนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 105. สพฺเพ+ก+ญฺญ+ย+เตหิ กาเล ทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 106. กทา กุทา สทา+ธุเน+ทานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 107. อชฺช สชฺชฺว+ปรชฺเชฺว+ตรหิ กรหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 108. สพฺพาทีหิ ปกาเร ถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 109. กถ+มิตฺถํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 110. ธา สงฺขฺยาหิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 111. เว+กา+ชฺฌนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 112. ทฺวิตีเห+ธาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 113. ตพฺพติ ชาติโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 114. วารสงฺขฺยาย กฺขตฺตุํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 115. กติมฺหาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 116. พหุมฺหา ธา จ ปจฺจาสตฺติยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 117. ส กิํ วาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 118. โส วิจฺฉา+ปกาเรสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 119. อภูตตพฺภาเว กรา+ส+ภูโยเค วิการา จี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 120. ทิสฺสนฺต+ญฺเญปิ ปจฺจยาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ตฺยาทิกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. กฺริยตฺถา พหุลํ –ติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. วตฺตมาเนติ อนฺติ สิ ถ มิ ม เต อนฺเต เส วฺเห เอ มฺเหฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. ปุพฺพปรจฺฉกฺกาน+เมกาเนเกสุ ตุมฺหา+มฺห+เสเสสุ ทฺเว ทฺเว มชฺฌิมุ+ตฺตม+ปฐมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,82. ยุวณฺณาน+เม, โอ ปจฺจเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,89. เอโอน+มย+วา สเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 161. กฺวจิ วิกรณานนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. หิมิเมสฺว+สฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,22. วิปฺปฏิเสเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,173. คม ยมิ+สา+ส ทิสานํ วา จฺฉง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 74. ครุปุพฺพา รสฺสา เร+นฺเตนฺตีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,175. คม วท ทานํ ฆมฺม วชฺช ทชฺชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,17. กฺโย ภาวกมฺเมสฺว+ปโรกฺเขสุ มาน+นฺต+ตฺยาทีสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. กฺยสฺสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ภวิสฺสติ สฺสติ สฺสนฺติ สฺสติ สฺสถ สฺสามิ สฺสาม สฺสเต สฺสนฺเต สฺสเส สฺสวฺเห สฺสํ สฺสามฺเห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. อ+อี+สฺสาทีนํ พฺยญฺชนสฺสิญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. กฺยสฺส สฺเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. นาเม ครหาวิมฺหเยสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ภูเต อี อุํ โอ ตฺถ อิํ มฺหา อา อู เส วฺหํ อ มฺเห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. อา+อี+สฺสาทีสฺว+ญ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. เอยฺยาถ+สฺเส+อ+อา+อี+ถานํ โอ+อ+อํ+ตฺถ+ตฺโถ+วฺโหก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. อุํสฺสิํ+สฺวํ+สุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. โอสฺส อ+อิ+ตฺถ+ตฺโถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. สิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. มฺหาตฺถาน+มุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. อิํสฺส จ สิญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ฑํสสฺส จ ญฺฉง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. คมิสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. มาโยเค อี+อาอาที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อนชฺชตเน อา อูโอ ตฺถ อ มฺหา ตฺถ ตฺถุํ เส วฺหํ อิํ มฺหเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ปโรกฺเข อ อุ เอ ตฺถ อ มฺห ตฺถ เร ตฺโถ วฺโห อิ มฺเห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,71. ปโรกฺขายญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,75. โลโป+นาทิพฺยญฺชนสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. ปุพฺพสฺส อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,78. จตุตฺถทุติยานํ ตติยปฐมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ยฺโยโท วา+ติปตฺติยํ สฺสา สฺสํสุ สฺเส สฺสถ สฺสํ สฺสมฺหา สฺสถ สฺสิํสุสฺสเสสฺสวฺเหสฺสิํ สฺสามฺหเสฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. เหตุผเลสฺเว+ยฺย เอยฺยุํ เอยฺยาสิ เอยฺยาถ เอยฺยามิ เอยฺยาม เอถ เอรํ เอโถ เอยฺยาวฺโห เอยฺยํ เอยฺยามฺเหฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 75. เอยฺเย+ยฺยาเส+ยฺยนฺนํ เฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. เอยฺยุํสฺสุํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 78. เอยฺยามสฺเส+มุ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. สตฺตฺย+รเหสฺเว+ยฺยาที [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. สมฺภาวเน วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ปญฺห+ปตฺถนา+วิธีสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ตุ อนฺตุ หิ ถ มิ ม ตํ อนฺตํ สฺสุ วฺโห เอ อามเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. หิสฺส+โต โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,173. คม ยมิ+สา+ส ทิสานํ วา จฺฉง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 73. ลภา อิํ+อีนํ ถํ ถา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. ลภ วส+จฺฉิท ภิท รุทานํ จฺฉง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ภุช มุจ วจ วิสานํ กฺขง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. อีอาโท วจสฺโสม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. กุส+รุเหหี+สฺส ฉิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,174. ชร มราน+มียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,124. ทิสสฺส ปสฺส ทสฺส ทส ท ทกฺขาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6,69. ทกฺข+ข+เหติ+โหหีติ โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,113. ยชสฺส ยสฺส ฏิ+ยีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. หูสฺส เห+เหหิ+โหหิ สฺสตฺยาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. ทกฺข+ข+เหหิ+โหหีหิ โลโปติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. หูโต เรสุํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. อิํสฺส จ สิญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,175. ฐาปานํ ติฏฺฐปิวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,131. ปาทิโต ฐาสฺส วา ฐโห กฺวจิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,137. อญฺญาทิสฺสา+สฺสี กฺเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. ตสฺส โถติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. สิหิสฺว+ฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. มิมานํ วา มฺหิมฺหา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. เอสุ ส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,129. อ+อา+สฺสอาทีสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. อตฺถิเต+ยฺยาทิจฺฉนฺนํ ส+สุ+ส+สถ+สํ+สาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. พฺรูโต ติสฺสีญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,97. น พฺรูสฺโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. ตฺย+นฺตีนํ ฏ+ฏู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. ออาทีสฺวา+โห พฺรูสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. หนา ฉ+ขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. ทาสฺส ทํ วา มิเมสฺว+ทฺวิตฺเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,19. มญฺจ รุธาทีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,21. ทิวาทีหิ ยก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,22. ตุทาทีหิ โก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,23. ชฺยาทีหิ กฺนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,120. ญาสฺส เน ชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 61. ญาสฺส สนาสฺส นาโย ติมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 65. สฺสสฺส หิ กมฺเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. เอยฺยสฺสิ+ยาญา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. ญามฺหิ ชํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. กฺยาทีหิ กฺณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,121. สกา+ปานํ กุก+กุ เณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. สฺเส วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. สกา กฺณาสฺส ข อีอาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. สฺวาทีหิ กฺโณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. เตสุ สุโต กฺโณ+กฺณานํ โรฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. ตนาทิตฺโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 76. โอวิกรณสฺสุ ปรจฺฉกฺเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,138. ตนสฺสา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,177. กรสฺส โสสฺส กุพฺพ+กุรุ+กยิรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. กรสฺส โสสฺส กุํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. หาสฺส จา+หง สฺเสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. กา อีอาทีสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. ทีฆา อีสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 71. ฏา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. กยิเร+ยฺยสฺเส+ยฺยุมาทีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 72. เอถสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,133. กโรติสฺส โข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1,15. จุราทิโต ณิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,1. ติช+มาเนหิ ข+สา ขมา+วีมํสาสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,2. กิตา ติกิจฺฉา+สํสเยสุ โฉ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,3. นินฺทายํ คุป+พธา พสฺส โภ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,4. ตุํสฺมา โลโป จิ+จฺฉายํ เต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,5. อีโย กมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,6. อุปมานา+จาเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,7. อาธาราติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,8. กตฺตุตา+โย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,9. จฺยตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,10. สทฺทาทีนิ กโรติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,11. นโมตฺว+สฺโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,12. ธาตฺวตฺเถ นามสฺมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,13. สจฺจาทีหา+ปิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,16. ปโยชกพฺยาปาเร ณาปิ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ขาทิกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 95. ปรรูป+มยกาเร พฺยญฺชเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 119. ตุํ+ตุน+ตพฺเพสุ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 171. รา นสฺส โณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 96. มนานํ นิคฺคหีตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. ฆฺยณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 98. กคา จชานํ ฆานุพนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 84. อสฺสา ณานุพนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,122. นิโต จิสฺส โฉ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. อาสฺเส+จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. วทาทีหิ โย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 83. ลหุสฺสุปนฺตสฺสติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. กิจฺจ ฆจฺจ ภจฺจ ภพฺพ เลยฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. คุหาทีหิ ยก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 117. สาสสฺส สิส วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. กตฺตริ ลฺตุ+ณฺกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. อาวี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. อาสิํสาย+มโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. กรา ณโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. หาโต วีหิ+กาเลสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. วิทา กู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. วิโต ญาโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. กมฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. กฺวจณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. คมา รู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. สมาน+ญฺญ+ภวนฺต+ยาทิตู+ปมานา ทิสา กมฺเม รี+ริกฺข+กา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 125. สมานา โร รี+ริกฺข+เกสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,86. สพฺพาทีน+มา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,87. นฺต+กิ+มิ+มานํ ฏา+กี+ฏี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,88. ตุมฺหามฺหานํ ตาเม+กสฺมิํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,89. ตํ+ม+มญฺญตฺร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3,90. เว+ตสฺเส+ฏ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. ภาวการเก สฺว+ฆณ ฆ กา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 127. อน+ฆณสฺวา+ปรีหิ โฬ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. ทาธาตฺวิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. วมาทีหฺย+ถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. กฺวิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 159. กฺวิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. อโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. อิตฺถิย+ม+ณ+กฺติ+ก+ยก+ยา จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. ชาหาหิ นิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. กรา ริริโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. อิ+กิ+ตี สรูเป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. สีลา+ภิกฺขญฺญา+วสฺสเกสุ ณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. ถาวริ+ตฺตร ภงฺคุร ภิทุร ภาสุร ภสฺสรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. กตฺตริ ภูเต กฺตวนฺตุ+กฺตาวี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 56. กฺโต ภาวกมฺเมสุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. กตฺตริ จา+รมฺเภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. ฐา+ส วส สิลิส สี รุห ชร ชนีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 59. คมนตฺถา+กมฺมกา+ธาเร จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. อาหารตฺถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 150. ภิทาทิโต โน กฺต+กฺตวนฺตูนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 151. ทาตฺวิ+นฺโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 152. กิราทีหิ โณติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 153. ตราทีหิ ริณฺโณติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 154. โค ภญฺชาทีหิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 155. สุสา โขติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 156. ปจา โก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 157. มุจา วาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 106. มุห+พหานญฺจ เต กานุพนฺเธ+ตฺเว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 107. วหสฺสุ+สฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 108. ธาสฺส หิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 109. คมาทิรานํ โลโป+นฺตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 110. วจาทีนํ วสฺสุ+ฏ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 112. วทฺธสฺส วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 113. ยชสฺส ยสฺส ฏิ+ยี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 114. ฐาสฺสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 115. คา+ปาน+มี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 116. ชนิสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 117. สาสสฺส สิส วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 140. สานนฺตรสฺส ตสฺส โฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 141. กสสฺสิ+ม จ วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 142. ธสฺโต+ตฺรสฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 143. ปุจฺฉาทิโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 144. สาส วส สํส สสา โถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 145. โธ ธ+ห+เตหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 146. ทหา โฒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 147. พหสฺสุ+ม จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 148. รุหาทีหิ โห ฬ จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 149. มุหา วาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. นฺโต กตฺตริ วตฺตมาเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 65. มาโนติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 66. ภาวกมฺเมสุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. เต สฺสปุพฺพา+นาคเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,172. น นฺต+มาน+ตฺยาทีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5,173. คม ยมิ+สาส ทิสานํ วา จฺฉง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 174. ชร+มราน+มียง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 175. ฐาปานํ ติฏฺฐปิวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 176. คม+วท+ทานํ ฆมฺม+วชฺช+ทชฺชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 177. กรสฺส โสสฺส กุพฺพ กุรุ กยิรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 178. คหสฺส เฆปฺโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 179. โณ นิคฺคหีตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 130. นฺต+มาน+นฺติ+ยิ+ยุํสฺวา+ทิโลโปติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 131. ปาทิโต ฐาสฺส วา ฐโห กฺวจิติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 61. ตุํ ตาเย ตเว ภาเว ภวิสฺสติ กฺริยายํ ตทตฺถายํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. ปฏิเสเธ+ลํขลูนํ กฺตุน กฺตฺวาน กฺตฺวา วา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. ปุพฺเพ+กกตฺตุกานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 164. ปฺโย วา ตฺวาสฺส สมาเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 88. ปฺเย สิสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 165. ตุํ+ยานา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปโยคสิทฺธิ นิคมนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]