เมนู

โมคลฺลานปญฺจิกา,พฺยากรณํ

โมคลฺลานปญฺจิกา,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • โมคฺคลฺลาน ปญฺจิกา ฏีกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สารตฺถวิลาสินีนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจิกาฏีกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปณามาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ปฐมกณฺฑวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺญาธิการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. อ อาทโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ทฺเวทฺเว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ปุพฺโพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. กาทโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ปญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. พินฺทุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. อิยุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ปิตฺถิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. ฆา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. โคสฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริภาสาธิการ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. วิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สตฺตธี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. ปญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. อาทิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. ฉฏฺฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. วานุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. ฏานุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. ญกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. มานุพนฺโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. วิปฺปฏิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. สงฺเกโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. วณฺณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. นฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรโลปาทิ วณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. สโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ปโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. นทฺเว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. ยุว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ยวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. เอโอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. โคสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. พฺยญฺช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. สร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. จตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. วิติสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. เอโอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. นิคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. ปร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. วคฺเค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. เยว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. เยสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. วน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. ฉ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. ตท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. ตว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. วคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. เววา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. สํโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. วิจฺฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. สฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 56. สพฺพา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. ยาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. พหุล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุติยกณฺฑ วณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ทฺเวทฺเว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. กมฺเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. กาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. คติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. หรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. นขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ธฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. ลกฺขณิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ปติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. อนุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. สห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. หีเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. สามิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. กตฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. สห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. ลกฺขเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. เหตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. คุเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. ฉฏฺฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. สพฺพา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. จตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. ตาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. ปญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. อป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. ปฏิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. ริเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. ปุถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. สตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. นิมิตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. ยพฺภา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. ฉฏฺฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. ยโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. ปฐมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. อามนฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. ฉฏฺฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. ตุลฺย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. อโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. นีนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. สสฺสาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. ฆป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. สฺสาวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. นมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. สุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. รตฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 56. สุหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. ลฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. เค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. ฆพฺรหฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. โฆสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. เอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. โคสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. ควํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 72. คาวุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 73. ยํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 77. สฺมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 81. ฌลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 85. กู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 86. โล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 87. นโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 88. โยโล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 92. นฺตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 93. โยสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 94. เวโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 95. โยมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 99. สพฺพา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 104.ติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 108. อเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 110. กฺวเจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 114. โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 116. เย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 118. อสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 119. เอก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 120. ปุพฺพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 121. นาโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 125. อิม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 127. สิมฺห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 129. มสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 130. เกวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 131. ตต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 132. ฏส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 134. ทุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 139. นาญฺญํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 140. ตติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 141. จตฺถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 144. มนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 146. ภว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 148. นฺตสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 154. ราช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 162. ลฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 165. สโล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 169. ฏป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 175. ทิวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 181. โยนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 185. นามฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 187. คสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 192. ปุม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 197. อิเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 198. กิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 204. นมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 205. นฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 219. โยมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 228. นาสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 230. จํวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 232. อปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 233. โยนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 235. อนฺวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 236. สปุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 237. นจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 240. นสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ตติยกณฺฑวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ยาวาวธารเณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ปยฺยปาพหิติโร ปุเรปจฺฉาวาปญฺจมฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. สมี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ติฏฺฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. โอเร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. อมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. วิเส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. นญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. กุปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. จีกฺริ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. ภูส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. อญฺเญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. วาเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. จตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. สงฺขฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. กฺวเจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. สฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. ฆม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. โคสฺสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. อิตฺถิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. อารา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. กฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. ฆร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. มาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. ปุถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. สมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. อสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. ทีฆา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. โคตฺว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. รตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. ทารุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. จิวี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. ลตฺวี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. วาญฺญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. อุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. ฏนฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. อ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. ปร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. กฺลุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. วิชฺชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 65. ปุตฺเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 66. จิสฺมิํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. อิตฺถิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. สพฺพา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. ชายา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 75. อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 76. นขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 77. นโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 78. สห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 80. อป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 81. อกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 82. คนฺถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 83. สมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 84. อุท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 88. ตุมฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 90. วิธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 92. ทิคุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 93. ตีสฺว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 94. อาสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 96. จตฺตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 97. ทฺวิสฺสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. โณ วาปจฺเจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. วจฺฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. กตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ณฺยทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อาณิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ราช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. มนุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ชน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. ณรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. นกฺข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. สาสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. ตม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. ตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. นิวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. อทู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. เตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. ตมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. อชฺชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. อมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. มชฺฌา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. กณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. ณิโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ตมสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. ตํหนฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. เตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. โณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. ควา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. มาตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. หิเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. นินฺท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. ตมสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. กิมฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. สญฺชาตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. มาเน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. ตคฺโฆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. โณจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. อยู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. สงฺขฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. ตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. ฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. เอกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 56. วจฺฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. กิมฺหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. เตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 59. ตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. อณฺวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. ตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 66. ตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. ชตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 68. สมู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. ชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. อิโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 74. กถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 75. ปถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 77. ราโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 78. ตเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 79. วนฺตฺว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 80. ทณฺฑา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 82. มุขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 87. ปิจฺฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 88. สีลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 90. สิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 91. ลกฺขฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 94. อิมิยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 95. โตป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 96. อิโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 97. อภฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 98. อาทฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 100. กตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 101. ธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 102. ยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 104. กุหิํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 105. สพฺเพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 106. กทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 107. อชฺช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 110. ธาสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 113. ตพฺพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 115. กติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 116. พหุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 117. สกิํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 118. โส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 119. อภู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 120. ทิสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 125. สํโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 127. โกส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 135. โชวุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 137. กณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 139. เฑส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 142. อธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจมกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. กิตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. นินฺทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ตุํสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อีโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. อุปมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. อาธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. กตฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ฌตฺเถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. สทฺทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. นโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. ธาตฺวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. สจฺจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. จุรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. ปโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. กฺโยตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. ณิณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. ชฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. ธฺยณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. วทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. กีจฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. คุหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. กตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. อาสิํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. กรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. หาโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. วิโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. กสฺมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. กฺวจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. คมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. สมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. ภาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. ทาธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. วมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. กฺวิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. อโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. อิตฺถิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. กรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. อิกิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. สีล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. ถาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. กตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 56. กฺโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. กตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. ฐาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 59. คม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. อาหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 61. ตุํตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. ปฏิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. ปุพฺเพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. นฺโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 65. มาโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. เตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 68. ณฺวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. ขฉ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. ปโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 71. อาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 72. นปุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 73. ยถิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 76. ข ฉ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 82. ยุว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 83. ลหุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 85. นเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 87. อญฺญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 92. ปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 93. มํวา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 94. กฺวิมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 101. ปร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 103. ธาสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 104. กิมฺหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 106. มุห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 107. วห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 108. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 109. คมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 110. วจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 112. วทฺธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 113. ยช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 115. คาปา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 117. สาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 120. ญา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 121. สกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 122. นีโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 123. ชร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 124. ทิสสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 125. สมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 127. อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 128. อตฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 129. ออา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 130. นฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 131. ปาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 141. กส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 142. ธสฺโต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 144. สาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 147. พห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 148. รุหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 149. มุหา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 150. ภิทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 151. ทาตฺวี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 152. กิรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 153. ตรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 157. มุจา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 158. โลโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 159. กฺวิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 162. มาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 163. ญฺญิล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 164. ปฺโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 165. ตุํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 169. ทิสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 171. รา น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 173. คม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 177. กร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 179. โณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. วตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. นาเม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ภูเต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ปโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. เอยฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. เหตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ปญฺเห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ตุ อนฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. สตฺย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. สมฺภา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. มาโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. ปุพฺพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. อาอี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. ภูสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. ปุพฺพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. กร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. หาสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. อาอี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. คมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ฑํส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. ณานา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. อาอี อู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. กุส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. อา อี สฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. เอยฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. เอโอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. โอสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. อิํสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. ตสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. มิมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. หิมิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 61. ญาสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. หนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. กยิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 71. ฏา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 74. คุรุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 76. โอวิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 78. เอยฺยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]