เมนู

มหาวํส

มหาวํส [ปฐมปณฺณํ]
 • มหาวํสปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปถมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหิยงฺคณาคมนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคทีปาคมน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลฺยาณาคมนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสมฺมตวํส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติย ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมธมฺมสํคีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถ ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติย สํคีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยธมฺมสํคีติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมาโสกาภิเสก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคฺโรธสามเณร ทสฺสน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาสนปฺปเวส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมคฺคลิปุตฺตติสฺสเถราทโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชยาคมนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิชยาภิเสโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปณฺฑุวาสุเทวาภิเสโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภยาภิเสโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปณฺฑุกาภยาภิเสโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาทสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวานํปิยติสฺสาภิเสโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวาทสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นานาเทสปสาโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตรสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหินฺทาคมโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุทฺทสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นครปฺปเวสโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจทสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวิหาร ปฏิคฺคหโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสฬสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจติยปพฺพตวิหาร ปฏิคฺคหโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตรสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุอาคมโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐารสม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาโพธิคฺคหโณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกูนวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิ อาคมโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เถรปรินิพฺพานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วญฺจ ราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คามณิกุมาร สุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โยธลาโภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเวภาติกยุทฺธํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุฏฺฐคามณิ วิชโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉพฺพีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มริจวฏฺฏิกวิหารมโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลหปาสาทมโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐวีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหา ถูปสาธน ลาโภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกูนติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถูปารมฺโภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุคพฺภรจโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุนิธานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวตฺติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตุสิตปุรคมนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตตฺติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาทสราชทีปโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจติํสติมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวาทสราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉตฺติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโยทส ราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐติํสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกูนจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราชทฺวยทีปโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวิราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวิจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉ ราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐจตฺตาลีสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกราชโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกูนปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราชทฺวยทีปโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวิราชโกนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจราชโก นาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวิปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติราชโกนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติวญฺญาสติม ปจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลํกาวิโลโปนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉ ราชโกนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โรหณาราติ วิชโยนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุราธปุราภิคมโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํคหกรโณนาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐปญฺญาสติม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกสาสน สํคหกรโณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกูนสฏฺฐิม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุราชจริย นิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฏฺฐิม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมาโรทโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกสฏฺฐิม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขตฺถลิปุราภิคมโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวิสฏฺฐิมปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรมณฺฑลาภิคมโน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติสฏฺฐิม ปริจฺเฉท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสนาปติวโธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]