เมนู

จูฬคนฺถวํส

จูฬคนฺถวํส [ปฐมปณฺณํ]
  • จูฬคนฺถวํสปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 1. ปิฏกตฺตยปริจฺเฉโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 2. คนฺถการกาจริย-ปริจฺเฉโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 3. อาจริยานํ สญฺชาตฏฺฐานปริจฺเฉโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 4. อายายกาจริย-ปริจฺเฉโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ก. พุทฺธโฆสาจริย-คนฺถทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ข. พุทฺธทตฺตาจริย-คนฺถทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ค. ธมฺมปาลาจริเยน-คนฺถทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • 5. ปกิณฺณก-ปริจฺเฉโท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]