เมนู

อนุทีปนีปาฐ,ฏีกา

อนุทีปนีปาฐ,ฏีกา [ปฐมปณฺณํ]
 • อนุทีปนีปาฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. จิตฺตสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. เจตสิกสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปกิณฺณกสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. วีถิสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. วีถิมุตฺตสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. รูปสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. สมุจฺจยสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. ปจฺจยสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. กมฺมฏฺฐานสงฺคหอนุทีปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมคาถาสุฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีปนิยา นิคมคาถาสุฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]