เมนู

ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหาฏีกาปาฐ,ฏีกา

ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหาฏีกาปาฐ,ฏีกา [ปฐมปณฺณํ]
 • ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺคห มหาฏีกา ปาฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถารพฺภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปถมคาถา-ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุตียคาถา-ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตฺตสงฺคห-ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภาวนิยญฺจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจตสิกสงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณก สงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีถิ สงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีถิมุตฺต สงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูป สงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุจฺจย สงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปจฺจย สงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมฏฺฐาน สงฺคห ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคม ปรมตฺถทีปนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรมตฺถทีปนี นิคมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]