เมนู

นิรุตฺติทีปนี,พฺยากรณํ

นิรุตฺติทีปนี,พฺยากรณํ [ปฐมปณฺณํ]
 • นิรุตฺติทีปนีปาฐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถารมฺภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สนฺธิกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺญาราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครุสญฺญาราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺยญฺชนวุตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลหุสญฺญาราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺเกตราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สนฺธิวิธาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีฆ, รสฺสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วุทฺธิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาเทสสนฺธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาคมสนฺธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวิภาวสนฺธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปลฺลาสสนฺธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. นามกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิตฺถิปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการนฺติตฺถิลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิการนฺติตฺถิลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อีการนฺติตฺถิลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุการนฺติตฺถิลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อูการนฺติตฺถิลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอการนฺตราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุลฺลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อการนฺต ปุลฺลิงฺคปุริสาทิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มโนคณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนาทิคณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คุณวาทิคณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คจฺฉนฺตาทิคณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราชาทิยุวาทิคณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการนฺตปุลฺลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิการนฺตปุลฺลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อีการนฺตปุลฺลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุการนฺตปุลฺลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกฺขาทิคณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺถาทิคณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺถาทิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิตาทิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อูการนฺตปุลฺลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นปุํสกลิงฺคราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมาทิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิการนฺตนปุํสกราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อีการนฺตนปุํสกราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุการนฺตนปุํสกราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อูการนฺตนปุํสกราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สพฺพาทิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขฺยาราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภตฺติปจฺจยนฺตราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยยปทานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสคฺคปทราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิปาตปทราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยยตทฺธิตปจฺจยปทราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตฺวาทิปจฺจยนฺตปทราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. การกกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมาวิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยาวิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยาวิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถีวิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจมีวิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐีวิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตมีวิภตฺติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สมาสกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยยีภาวสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตปฺปุริสสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยาตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยาตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถีตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจมีตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐีตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตมีตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลุตฺตตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อลุตฺตตปฺปุริส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมธารยสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิคุสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พหุพฺพีหิสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมาพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยาพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยาพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถีพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจมีพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐีพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตมีพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภินฺนาธิกรณพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติปทพหุพฺพีหิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวนฺทสมาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเสสวิธาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นปุํสเกกตฺตราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาสนฺตรสฺสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุมฺภาวาติเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาสนฺตกปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาสนฺตอปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นานาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขฺยาราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. ตทฺธิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปจฺจราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเนกตฺถราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสตฺถิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาว, กมฺมราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริมาณราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขฺยาราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุทฺทกราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปการราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุลราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิต, สาธุ, อรหราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิกติราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเสสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมูหราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทตฺต, นิพฺพตฺตราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ล, อิต, กราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภูตตพฺภาวราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกตฺถราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทฺทิฏฺฐปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วุทฺธิราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นานาตฺตราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. อาขฺยาตกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺธกตฺตุรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺธภาวกมฺมรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุกตฺตุรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตฺวาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอยฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หิยฺยตฺตนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชฺชตฺตนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปโรกฺขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฺสตฺยาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฺสาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภูวาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรนฺตธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาการนฺตธาตุรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิวณฺณนฺตธาตุรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุวณฺณนฺตธาตุรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอทนฺตธาตุรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺยญฺชนนฺตธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวุทฺธิกรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตุทาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สวุทฺธิกรูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รุธาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิวาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฺวาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กฺยาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตนาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุราทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามญฺญ ข, ฉ, สราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตุมิจฺฉตฺเถ ขฉสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นามธาตุราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. กิตกณฺฑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตฺวนฺตวิการราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสํโยครูปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทิสสํโยครูปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วคฺคนฺตรูปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปจฺจยวิการราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฒาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ณาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสํโยคนาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สสํโยคนาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หาเทสราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตฺวาทิวิการราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกติรูปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตาทิปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภูวาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รุธาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิวาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฺวาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตนาทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุราทิคณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนียปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฺต, มานปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ณฺยาทิปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ออาทิปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิวณฺณนฺตรูปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุวณฺณนฺตรูปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิตฺถิลิงฺครูปราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รีริกฺขาทิปจฺจยราสิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]