เมนู

อฏฺฐกถา (ปุ-วิ)

อฏฺฐกถา (ปุ-วิ) [ปฐมปณฺณํ]
 • อฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํคายนสฺส ปุจฺฉา-วิสฺสชฺชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยสนฺนิปาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปทานสุตฺต อฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺเพนิวาส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กปฺปปริจฺเฉทวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายุปริจฺเฉทวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปฏฺฐากปริจฺเฉทวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสาวก เจตี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬโคสิงฺคสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สคาถาวคฺคสํยุตฺต อฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยกฺขสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาฬวกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวคฺคสํยุตฺต อฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. สมฺมปฺปธานวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สุตฺตนฺตภาชนียวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. ญาณวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ทสกนิทฺเทสวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกิสฺสา โลกธาตุยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฌานวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตฺตนฺตภาชนีย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุคฺคลปญฺญตฺติอฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสมยวิมุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุปฺปากุปฺปนิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตกฺขตฺตุปรม โสตาปนฺน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสตาปนฺน อธิปฺปายฺย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกลํ โกล โสตาปนฺน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกพีชี โสตาปนฺน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกทาคามินิทฺเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]