เมนู

อภิธมฺมปิฏก (ปุ-วิ)

อภิธมฺมปิฏก (ปุ-วิ) [ปฐมปณฺณํ]
 • อภิธมฺมปิฏก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํคายนสฺส ปุจฺฉา วิสฺสชฺชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามาวจรกุสล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรกุสล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตฺตรากุสล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุสล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยากต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขนฺธวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สจฺจวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจฺจสมุปฺปาท วิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติปฏฺฐานวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฺมปฺปธานวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิปาทวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฺฌงฺควิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มคฺคงฺควิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฌานวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปฺปมญฺญาวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกฺขาปทวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิสมฺภิทาวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ญาณวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมหทยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุคฺคลปญฺญตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กถาวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุคฺคลกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อญฺญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสญฺญกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปถวีธาตุสนิทสฺสนาติอาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนฺตราภวกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฬายตนุปฺปตฺติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขนฺธยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สจฺจยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขารยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสยยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตฺตยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยยมก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตีตวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปฺปาทอนาคตวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏฺฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมานุโลม ติกปฏฺฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลติก ปฏิจฺจวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลติก สหชาตวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลติก ปจฺจยวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺหาวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิสฺสชฺชนาวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อารมฺมณปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิปติปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนนฺตรปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สหชาตปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปนิสฺสยปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุเรชาตปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาหารปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยปจฺจยวิภงฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขฺยาวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาติก ปฏิจฺจวาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกปฏฺฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกติกปฏฺฐาน ทุกทุกปฏฺฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมปจฺจนียปฏฺฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมานุโลมปจฺจนียปฏฺฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมปจฺจนียานุโลมปฏฺฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]