เมนู

สํยุตฺตนิกาย (ปุ-วิ)

สํยุตฺตนิกาย (ปุ-วิ) [ปฐมปณฺณํ]
 • สุตฺตนฺตปิฏก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํยุตฺตนิกาเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สคาถาวคฺคปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํคายนสฺส ปุจฺฉา วิสฺสชฺชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวตาสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอฆตรณสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อจฺเจนฺติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชฏาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อจฺฉราสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชราสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวปุตฺตสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุพฺรหฺมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โรหิตสฺสสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกสลสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทหรสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตฺตรกฺขิตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปฺปกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มลฺลิกาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตชฏิลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจราชสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยอปุตฺตกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตโปกมฺมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หตฺถิราชวณฺณสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกฺขุนีสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาฬวิกาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสมาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิสาโคตมีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปฺปลวณฺณาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จาลาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสลาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วชิราสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คารวสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อญฺญรตพฺรหฺมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรุณวตีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺราหฺมณสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธนญฺชานีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกฺโกสสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พหุธีตรสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กสิภารทฺวาชสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาตุโปสกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โขมทุสฺสสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วงฺคีสสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานนฺทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วงฺคีสสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วนสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานนฺทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยกฺขสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาฬวกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกฺกสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วตปทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทลิทฺทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยชมานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คหฏฺฐวนฺทนาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานวคฺคปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิภงฺคสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจเวรภยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกฺขสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุตฺตมํสูปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุสิมปริพฺพาชกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิสมยสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นขสิขาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จงฺกมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสทฺธสํสนฺทนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนมตคฺคสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปถวีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสุสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาสปสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คงฺคาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุคฺคลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุคฺคตสุตฺต, สุขิตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติํสมตฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาตุสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กสฺสปสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จนฺทูปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุลูปกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติย โอวาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติย โอวาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺธมฺมปฺปติรูปกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลาภสกฺการสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีฬฺหกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกปุตฺตกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกวีตุสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราหุลสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลกฺขณสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิณฺฑสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสิโลมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สูจิโลมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาปภิกฺขุสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอปมฺมสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นขสิขสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาณิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกฺขุสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขนฺธวคฺคสํยุตฺตปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํคายนสฺส ปุจฺฉา วิสฺสชฺชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นกุลปิตุสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิจฺจสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกฺขอนตฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภารสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นตุมฺหากสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนตฺตลกฺขณสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยมกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วกฺกลิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสชิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขมกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉนฺนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุปฺผสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เผณปิณฺฑูปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยธมฺมกติกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลวนฺตสุตฺต, สุตวนฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราธสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิฏฺฐิสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสอตฺตาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นตฺถิทินฺนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอกฺกนฺตสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จกฺขุสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาริปุตฺตสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุจิมุขีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฬายตนวคฺคสํยุตฺตปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชฺฌตฺตานิจฺจสุตฺต, พาหิรสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สพฺพวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทิตฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มิคชาลวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐม มิคชาลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐม ฉผสฺสายตนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิลานวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐม คิลานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉนฺนวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุณฺณสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฬวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาลุกฺยปุตฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปยฺยาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปมาทวิหารีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกกามคุณวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราหุโลวาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คหปติวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภารทฺวาชสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรหจฺจานิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวทหวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขณสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุทฺทวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาฬิสิโกปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทิตฺตปริยายสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสีวิสวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมทารุกฺขนฺโธปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปจารวจนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิํสุโกปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉปฺปาณโกปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฏฺฐพฺพสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สลฺลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชมฺพุขาทกสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานปญฺหาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมวาทีปญฺหาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกฺกรปญฺหาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมคฺคลฺลานสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกฺกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตฺตสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคณฺฐนาฏปุตฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเจลกสฺสปสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คามณิสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จณฺฑสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขตฺตูปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขธมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยํ พหุลวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภทฺรกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ราสิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยากตสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขมาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุตูหลสาลาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวคฺคสํยุตฺตปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิชฺชาวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปฑฺฒสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพชฺฌงฺคสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุณฺฑลิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐม คิลานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทายิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติปฏฺฐานสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกุณคฺฆิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกฺขุนุปสฺสยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุนฺทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาหิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลฏฺฐิติวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิรฏฺฐิติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิริวฑฺฒสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิปาทสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โมคฺคลฺลานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุรุทฺธสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาฬฺหคิลานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานาปานสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากปฺปินสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิจฺฉานงฺคลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสตาปตฺติสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จกฺกวตฺติราชสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีฆาวุ อุปาสกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวฬุทฺวาเรยฺยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณานิวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐม มหานามสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติย สรณานิสกฺกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐม อนาถปิณฺฑิกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุญฺญาภิสนฺทวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหานามสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาฬิโคธสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นนฺทิยสกฺกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สจฺจสํยุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติรจฺฉานกถาสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมจกฺกปวตฺตนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวกฺขยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีสปาวนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจคติเปยฺยาลวคฺค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]