เมนู

มชฺฌิมนิกาย (ปุ-วิ)

มชฺฌิมนิกาย (ปุ-วิ) [ปฐมปณฺณํ]
 • สุตฺตนฺตปิฏก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มชฺฌิมนิกาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลปณฺณาสปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํคายนสฺส ปุจฺฉา วิสฺสชฺชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลปริยายสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สพฺพาสวสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมทายาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภยเภรวสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนงฺคณสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อากงฺเขยฺยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วตฺถสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สลฺเลขสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฺมาฏฺฐิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสติปฏฺฐานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสีหนาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสีหนาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุมานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจโตขิลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วนปตฺถสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มธุปิณฺฑิกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเวธาวิตกฺกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิตกฺกสณฺฐานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กกจูปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อลคทฺทูปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วมฺมิกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รถวินีตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิวาปสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาสราสิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาหตฺถิปโทปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสาโรปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสาโรปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬโคสิงฺคสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาโคสิงฺคสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาโคปาลกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬโคปาลกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสจฺจกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสจฺจกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬตณฺหาสงฺขยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาตณฺหาสงฺขยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาอสฺสปุรสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬอสฺสปุรสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาเลยฺยกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวรญฺชกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาเวทลฺลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬเวทลฺลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬธมฺมสมาทานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาธมฺมสมาทานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีมํสกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกสมฺพิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมนิมนฺตนิกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารตชฺชนิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มชฺฌิมปณฺณาสปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กนฺทรกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐกนาครสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสขสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปตลิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชีวกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาลิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุกฺกุรวติกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภยราชกุมารสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พหุเวทนียสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปณฺณกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมฺพลฏฺฐิกราหุโลวาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาราหุโลวาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬมาลุกฺยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหามาลุกฺยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภทฺทาลิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลฏุกิโกปมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จาตุมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นฬกปานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โคลิยานิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กีฏาคิริสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตวิชฺชวจฺฉสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อคฺคิวจฺฉสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวจฺฉสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีฆนขสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาคณฺฑิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สนฺทกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสกุลุทายีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณมุณฺฑิกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสกุลุทายีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวขนสสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฆฏิการสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รฏฺฐปาลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มฆเทวสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มธุรสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิราชกุมารสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • องฺคุลิมาลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิยชาติกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาหิติกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมเจติยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กณฺณกตฺถลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมายุสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสลายนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โฆฏมุขสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จงฺกีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอสุการีสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธนญฺชานิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาเสฏฺฐสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุภสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺคารวสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวทหสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจตฺตยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กินฺติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามคามสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุนกฺขตฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาเนญฺชสปฺปายสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คณกมฺโมคฺคลฺลานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปุณฺณมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬปุณฺณมสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุปทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉพฺพิโสธนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สปฺปุริสสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสวิตพฺพาเสวิตพฺพสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พหุธาตุกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิสิคิลิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาจตฺตารีสกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานาปานสฺสติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายคตาสติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขารูปปตฺติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬสุญฺญตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสุญฺญตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อจฺฉริยอพฺภุตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พากุลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทนฺตภูมิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภูมิชสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุรุทฺธสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปกฺกิเลสสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาลปณฺฑิตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬกมฺมวิภงฺคสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยภาวนาสุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]