เมนู

วิสุทฺธิมคฺค-2,อฏฺฐกถา

วิสุทฺธิมคฺค-2,อฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ]
 • วิสุทฺธิมคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ทุติโย ภาโค) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. อิทฺธิวิธนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิญฺญากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสอิทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นนฺโทปนนฺทนาคทมนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. อภิญฺญานิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิพฺพโสตธาตุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจโตปริยญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุตูปปาตญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. ขนฺธนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญาปเภทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญาภูมิ-มูล-สรีรววตฺถานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปกฺขนฺธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิญฺญาณกฺขนฺธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนากฺขนฺธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺญากฺขนฺธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขารกฺขนฺธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตีตาทิวิภาคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมาทิวินิจฺฉยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. อายตนธาตุนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อายตนวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธาตุวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. อินฺทฺริยสจฺจนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สจฺจวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกฺขนิทฺเทสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาตินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชรานิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรณนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสกาทินิทฺเทสา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริเทโว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกฺขํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โทมนสฺสํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปายาโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปฺปิยสมฺปโยโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิยวิปฺปโยโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิจฺฉิตาลาโภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุทยนิทฺเทสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิโรธนิทฺเทสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มคฺคนิทฺเทสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกวิธาทิวินิจฺฉยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. ปญฺญาภูมินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิจฺจสมุปฺปาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิชฺชาปจฺจยาสงฺขารปทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏฺฐานปจฺจยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อวิชฺชาปจฺจยาสงฺขารปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขารปจฺจยาวิญฺญาณปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิญฺญาณปจฺจยานามรูปปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นามรูปปจฺจยาสฬายตนปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สฬายตนปจฺจยาผสฺสปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผสฺสปจฺจยาเวทนาปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาปจฺจยาตณฺหาปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตณฺหาปจฺจยาอุปาทานปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทานปจฺจยาภวปทวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภวปจฺจยาชาติอาทิวิตฺถารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภวจกฺกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. ทิฏฺฐิวิสุทฺธินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นามรูปปริคฺคหกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปธมฺมานํ อุปฏฺฐานาการกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฺพหุลสุตฺตนฺตสํสนฺทนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาหิ นามรูปวิภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. กงฺขาวิตรณวิสุทฺธินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปจฺจยปริคฺคหกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. มคฺคามคฺคญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฺมสนญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตารีสาการอนุปสฺสนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยติกฺขการณนวกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปนิพฺพตฺติปสฺสนาการกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปนิพฺพตฺติปสฺสนาการกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปสตฺตกสมฺมสนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปสตฺตกสมฺมสนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทยพฺพยญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิปสฺสนุปกฺกิเลสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มคฺคามคฺคววตฺถานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. ปฏิปทาญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปกฺกิเลสวิมุตฺตอุทยพฺพยญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภงฺคานุปสฺสนาญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภยตุปฏฺฐานญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาทีนวานุปสฺสนาญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพิทานุปสฺสนาญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุญฺจิตุกมฺยตาญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิสงฺขานุปสฺสนาญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺขารุเปกฺขาญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุโลมญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วุฏฺฐานคามินีวิปสฺสนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. ญาณทสฺสนวิสุทฺธินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมมคฺคญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสตาปนฺนปุคฺคลกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยมคฺคญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยมคฺคญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถมคฺคญาณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรหนฺตปุคฺคลกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิปกฺขิยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วุฏฺฐานพลสมาโยคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปหาตพฺพธมฺมปหานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริญฺญาทิกิจฺจกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริญฺญาทิปฺปเภทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. ปญฺญาภาวนานิสํสนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานิสํสปกาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นานากิเลสวิทฺธํสนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลสมาปตฺติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิโรธสมาปตฺติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคมนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]