เมนู

วิสุทฺธิมคฺค-1,อฏฺฐกถา

วิสุทฺธิมคฺค-1,อฏฺฐกถา [ปฐมปณฺณํ]
 • วิสุทฺธิมคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • (ปฐโม ภาโค) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิทานาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. สีลนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลสรูปาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลานิสํสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลปฺปเภทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาติโมกฺขสํวรสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อินฺทฺริยสํวรสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาชีวปาริสุทฺธิสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุปาริสุทฺธิสมฺปาทนวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมสีลปญฺจกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยสีลปญฺจกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลสํกิเลสโวทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ธุตงฺคนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ปํสุกูลิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. เตจีวริกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ปิณฺฑปาติกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สปทานจาริกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. เอกาสนิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ปตฺตปิณฺฑิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อารญฺญิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. รุกฺขมูลิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. อพฺโภกาสิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. โสสานิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. ยถาสนฺถติกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. เนสชฺชิกงฺคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธุตงฺคปกิณฺณกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. กมฺมฏฺฐานคฺคหณนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิเอกกทุกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิติกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิจตุกฺกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสปลิโพธวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมฏฺฐานทายกวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จริยาวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตาลีสกมฺมฏฺฐานวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ปถวีกสิณนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนนุรูปวิหาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุรูปวิหาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุทฺทกปลิโพธา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภาวนาวิธานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตสปฺปายา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสวิธอปฺปนาโกสลฺลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตฺตาภิมุขปฏิปาทนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมชฺฌานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจงฺควิปฺปหีนาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติวิธกลฺยาณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิรฏฺฐิติสมฺปาทนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิมิตฺตวฑฺฒนนโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจวสีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยชฺฌานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยชฺฌานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถชฺฌานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจกชฺฌานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. เสสกสิณนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาโปกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตโชกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วาโยกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีลกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปีตกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลหิตกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอทาตกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาโลกกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปริจฺฉินฺนากาสกสิณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. อสุภกมฺมฏฺฐานนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทฺธุมาตกาทิปทตฺถวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทฺธุมาตกกมฺมฏฺฐานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วินีลกาทิกมฺมฏฺฐานานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ฉอนุสฺสตินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. พุทฺธานุสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ธมฺมานุสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สงฺฆานุสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. สีลานุสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. จาคานุสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. เทวตานุสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. อนุสฺสติกมฺมฏฺฐานนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มรณสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายคตาสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกฏฺฐาสววตฺถาปนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อานาปานสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสมานุสฺสติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. พฺรหฺมวิหารนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตฺตาภาวนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรุณาภาวนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุทิตาภาวนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุเปกฺขาภาวนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. อารุปฺปนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมารุปฺปวณฺณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิญฺญาณญฺจายตนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อากิญฺจญฺญายตนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เนวสญฺญานาสญฺญายตนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกิณฺณกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. สมาธินิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาหาเรปฏิกฺกูลภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุธาตุววตฺถานภาวนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิอานิสํสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]