เมนู

‘‘ปญฺจกฺขนฺเธ [( ) สี. สฺยา. โปตฺถเกสุ นตฺถิ] …เป.… รูปกฺขนฺเธ… เวทนากฺขนฺเธ… สญฺญากฺขนฺเธ… สงฺขารกฺขนฺเธ… วิญฺญาณกฺขนฺเธ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ…เป.… ทุกฺขานุปสฺสี วิหรติ… อนตฺตานุปสฺสี วิหรติ… ขยานุปสฺสี วิหรติ… วยานุปสฺสี วิหรติ… วิราคานุปสฺสี วิหรติ… นิโรธานุปสฺสี วิหรติ… ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี วิหรติ…เป.… โลกสฺสา’’ติฯ

‘‘ฉทฺวารารมฺมเณสฺเวตฺถ, วิญฺญาเณสุ จ ผสฺเสสุ;

เวทนาสุ จ ทฺวารสฺส, สุตฺตา โหนฺติ วิสุํ อฏฺฐฯ

‘‘สญฺญา สญฺเจตนา ตณฺหา, วิตกฺเกสุ วิจาเร จ;

โคจรสฺส วิสุํ อฏฺฐ, ปญฺจกฺขนฺเธ จ ปจฺเจเกฯ

‘‘โสฬสสฺเวตฺถ มูเลสุ, อนิจฺจํ ทุกฺขมนตฺตา;

ขยา วยา วิราคา จ, นิโรธา ปฏินิสฺสคฺคาฯ

‘‘กมํ อฏฺฐานุปสฺสนา, โยเชตฺวาน วิสุํ วิสุํ;

สมฺปิณฺฑิเตสุ สพฺเพสุ, โหนฺติ ปญฺจ สตานิ จ;

อฏฺฐวีสติ สุตฺตานิ, อาหุเนยฺเย จ วคฺคิเก’’ [อิมา อุทฺทานคาถาโย สี. สฺยา. โปตฺถเกสุ นตฺถิ]

อาหุเนยฺยวคฺโค ทสโมฯ

11. ราคเปยฺยาลํ

[623] ‘‘ราคสฺส , ภิกฺขเว, อภิญฺญาย สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพาฯ กตเม สตฺต? สติสมฺโพชฺฌงฺโค…เป.… อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค – ราคสฺส, ภิกฺขเว, อภิญฺญาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพา’’ติฯ

[624] ‘‘ราคสฺส, ภิกฺขเว, อภิญฺญาย สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพาฯ กตเม สตฺต? อนิจฺจสญฺญา, อนตฺตสญฺญา, อสุภสญฺญา, อาทีนวสญฺญา, ปหานสญฺญา, วิราคสญฺญา, นิโรธสญฺญา – ราคสฺส, ภิกฺขเว, อภิญฺญาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพา’’ติฯ

[625] ‘‘ราคสฺส , ภิกฺขเว, อภิญฺญาย สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพาฯ กตเม สตฺต? อสุภสญฺญา, มรณสญฺญา, อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา, สพฺพโลเก อนภิรตสญฺญา, อนิจฺจสญฺญา, อนิจฺเจ ทุกฺขสญฺญา, ทุกฺเข อนตฺตสญฺญา – ราคสฺส, ภิกฺขเว, อภิญฺญาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพา’’ติฯ

[626-652] ‘‘ราคสฺส, ภิกฺขเว, ปริญฺญาย…เป.… ปริกฺขยาย… ปหานาย… ขยาย… วยาย… วิราคาย… นิโรธาย… จาคาย…เป.… ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพา’’ติฯ

[653-1132] ‘‘โทสสฺส…เป.… โมหสฺส… โกธสฺส… อุปนาหสฺส… มกฺขสฺส… ปฬาสสฺส… อิสฺสาย… มจฺฉริยสฺส… มายาย… สาเฐยฺยสฺส… ถมฺภสฺส… สารมฺภสฺส… มานสฺส… อติมานสฺส… มทสฺส… ปมาทสฺส อภิญฺญาย…เป.… ปริญฺญาย… ปริกฺขยาย… ปหานาย… ขยาย… วยาย… วิราคาย… นิโรธาย… จาคาย… ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม สตฺต ธมฺมา ภาเวตพฺพา’’ติฯ

อิทมโวจ ภควาฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติฯ

ราคเปยฺยาลํ นิฏฺฐิตํฯ

สตฺตกนิปาตปาฬิ นิฏฺฐิตาฯ