เมนู

5. นฺหาตกสุตฺตํ

[89] นฺหาตตฺตา นฺหาตโก [นหาตตฺโต นหาตโก (สี. สฺยา.)] โหติ…เป.…ฯ ปญฺจมํฯ

6. เวทคูสุตฺตํ

[90] วิทิตตฺตา เวทคู โหติ…เป.…ฯ ฉฏฺฐํฯ

7. อริยสุตฺตํ

[91] อารกตฺตา [อรหตฺตา (สี.), อรี หตตฺตา (ก.) ม. นิ. 1.434 ปาฬิ อฏฺฐกถาฏีกา ปสฺสิตพฺพาฯ สฺยามโปตฺถเก ปน สกลมฺปิ อิทํ สตฺตมสุตฺตํ นตฺถิ] อริโย โหติ…เป.…ฯ สตฺตมํฯ

8. อรหาสุตฺตํ

[92] ‘‘อารกตฺตา อรหา โหติฯ กตเมสํ สตฺตนฺนํ? สกฺกายทิฏฺฐิ อารกา โหติ, วิจิกิจฺฉา อารกา โหติ, สีลพฺพตปรามาโส อารโก โหติ, ราโค อารโก โหติ, โทโส อารโก โหติ, โมโห อารโก โหติ, มาโน อารโก โหติฯ อิเมสํ โข, ภิกฺขเว, สตฺตนฺนํ ธมฺมานํ อารกตฺตา อรหา โหตี’’ติฯ อฏฺฐมํฯ

9. อสทฺธมฺมสุตฺตํ

[93] ‘‘สตฺติเม, ภิกฺขเว, อสทฺธมฺมาฯ กตเม สตฺต? อสฺสทฺโธ โหติ, อหิริโก โหติ, อโนตฺตปฺปี โหติ, อปฺปสฺสุโต โหติ, กุสีโต โหติ, มุฏฺฐสฺสติ โหติ, ทุปฺปญฺโญ โหติฯ อิเม โข, ภิกฺขเว, สตฺต อสทฺธมฺมา’’ติฯ นวมํฯ

10. สทฺธมฺมสุตฺตํ

[94] ‘‘สตฺติเม, ภิกฺขเว, สทฺธมฺมาฯ กตเม สตฺต? สทฺโธ โหติ, หิรีมา โหติ, โอตฺตปฺปี โหติ, พหุสฺสุโต โหติ, อารทฺธวีริโย โหติ, สติมา โหติ, ปญฺญวา โหติฯ อิเม โข, ภิกฺขเว, สตฺต สทฺธมฺมา’’ติฯ ทสมํฯ

สมณวคฺโค นวโมฯ

ตสฺสุทฺทานํ –

ภิกฺขุํ สมโณ พฺราหฺมโณ, โสตฺติโย เจว นฺหาตโก;

เวทคู อริโย อรหา, อสทฺธมฺมา จ สทฺธมฺมาติฯ

10. อาหุเนยฺยวคฺโค

[95] ‘‘สตฺติเม , ภิกฺขเว, ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา…เป.… ทกฺขิเณยฺยา อญฺชลิกรณียา อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสฯ กตเม สตฺต? อิธ, ภิกฺขเว, เอกจฺโจ ปุคฺคโล จกฺขุสฺมิํ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ อนิจฺจสญฺญี อนิจฺจปฏิสํเวที สตตํ สมิตํ อพฺโพกิณฺณํ เจตสา อธิมุจฺจมาโน ปญฺญาย ปริโยคาหมาโนฯ โส อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺติํ ปญฺญาวิมุตฺติํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติฯ อยํ โข, ภิกฺขเว, ปฐโม ปุคฺคโล อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย…เป.… อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสฯ

‘‘ปุน จปรํ, ภิกฺขเว, อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล จกฺขุสฺมิํ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ อนิจฺจสญฺญี อนิจฺจปฏิสํเวที สตตํ สมิตํ อพฺโพกิณฺณํ เจตสา อธิมุจฺจมาโน ปญฺญาย ปริโยคาหมาโนฯ ตสฺส อปุพฺพํ อจริมํ อาสวปริยาทานญฺจ โหติ ชีวิตปริยาทานญฺจฯ อยํ, ภิกฺขเว, ทุติโย ปุคฺคโล อาหุเนยฺโย…เป.… อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสฯ

‘‘ปุน จปรํ, ภิกฺขเว, อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล จกฺขุสฺมิํ อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ อนิจฺจสญฺญี อนิจฺจปฏิสํเวที สตตํ สมิตํ อพฺโพกิณฺณํ เจตสา อธิมุจฺจมาโน ปญฺญาย ปริโยคาหมาโนฯ โส ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สํโยชนานํ ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ…เป.… อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ…เป.… อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ…เป.… สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ…เป.… อุทฺธํโสโต โหติ อกนิฏฺฐคามีฯ อยํ, ภิกฺขเว, สตฺตโม ปุคฺคโล อาหุเนยฺโย…เป.… อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสฯ อิเม โข, ภิกฺขเว, สตฺต ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ปาหุเนยฺยา ทกฺขิเณยฺยา อญฺชลิกรณียา อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสา’’ติฯ