เมนู

5. นฺหาตกสุตฺตํ

[89] นฺหาตตฺตา นฺหาตโก [นหาตตฺโต นหาตโก (สี. สฺยา.)] โหติ…เป.…ฯ ปญฺจมํฯ

6. เวทคูสุตฺตํ

[90] วิทิตตฺตา เวทคู โหติ…เป.…ฯ ฉฏฺฐํฯ

7. อริยสุตฺตํ

[91] อารกตฺตา [อรหตฺตา (สี.), อรี หตตฺตา (ก.) ม. นิ. 1.434 ปาฬิ อฏฺฐกถาฏีกา ปสฺสิตพฺพาฯ สฺยามโปตฺถเก ปน สกลมฺปิ อิทํ สตฺตมสุตฺตํ นตฺถิ] อริโย โหติ…เป.…ฯ สตฺตมํฯ

8. อรหาสุตฺตํ

[92] ‘‘อารกตฺตา อรหา โหติฯ กตเมสํ สตฺตนฺนํ? สกฺกายทิฏฺฐิ อารกา โหติ, วิจิกิจฺฉา อารกา โหติ, สีลพฺพตปรามาโส อารโก โหติ, ราโค อารโก โหติ, โทโส อารโก โหติ, โมโห อารโก โหติ, มาโน อารโก โหติฯ อิเมสํ โข, ภิกฺขเว, สตฺตนฺนํ ธมฺมานํ อารกตฺตา อรหา โหตี’’ติฯ อฏฺฐมํฯ

9. อสทฺธมฺมสุตฺตํ

[93] ‘‘สตฺติเม, ภิกฺขเว, อสทฺธมฺมาฯ กตเม สตฺต? อสฺสทฺโธ โหติ, อหิริโก โหติ, อโนตฺตปฺปี โหติ, อปฺปสฺสุโต โหติ, กุสีโต โหติ, มุฏฺฐสฺสติ โหติ, ทุปฺปญฺโญ โหติฯ อิเม โข, ภิกฺขเว, สตฺต อสทฺธมฺมา’’ติฯ นวมํฯ

10. สทฺธมฺมสุตฺตํ

[94] ‘‘สตฺติเม, ภิกฺขเว, สทฺธมฺมาฯ กตเม สตฺต? สทฺโธ โหติ, หิรีมา โหติ, โอตฺตปฺปี โหติ, พหุสฺสุโต โหติ, อารทฺธวีริโย โหติ, สติมา โหติ, ปญฺญวา โหติฯ อิเม โข, ภิกฺขเว, สตฺต สทฺธมฺมา’’ติฯ ทสมํฯ

สมณวคฺโค นวโมฯ

ตสฺสุทฺทานํ –