เมนู

10. อธิกรณสมถสุตฺตํ

[84] ‘‘สตฺติเม , ภิกฺขเว, อธิกรณสมถา ธมฺมา อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานํ อธิกรณานํ สมถาย วูปสมายฯ กตเม สตฺต? สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ , สติวินโย ทาตพฺโพ, อมูฬฺหวินโย ทาตพฺโพ [ปฏิญฺญาตกรณํ, เยภุยฺยสฺสิกา, ตสฺสปาปิยฺยสฺสิกา, ติณวตฺถารโก (สฺยา.) ที. นิ. 3.332 สงฺคีติสุตฺเตน จ ปาจิ. 655 วินเยน จ สํสนฺเทตพฺพํ], ปฏิญฺญาตกรณํ ทาตพฺพํ, เยภุยฺยสิกา ทาตพฺพา, ตสฺสปาปิยสิกา ทาตพฺพา, ติณวตฺถารโก ทาตพฺโพ [ปฏิญฺญาตกรณํ, เยภุยฺยสฺสิกา, ตสฺสปาปิยฺยสฺสิกา, ติณวตฺถารโก (สฺยา.) ที. นิ. 3.332 สงฺคีติสุตฺเตน จ ปาจิ. 655 วินเยน จ สํสนฺเทตพฺพํ]ฯ อิเม โข, ภิกฺขเว, สตฺต อธิกรณสมถา ธมฺมา อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานํ อธิกรณานํ สมถาย วูปสมายา’’ติฯ ทสมํฯ

วินยวคฺโค อฏฺฐโมฯ

ตสฺสุทฺทานํ –

จตุโร วินยธรา, จตุโร เจว โสภนา;

สาสนํ อธิกรณ-สมเถนฏฺฐเม ทสาติฯ

9. สมณวคฺโค

1. ภิกฺขุสุตฺตํ

[85] [มหานิ. 18; จูฬนิ. อชิตมาณวปุจฺฉานิทฺเทส 8] ‘‘สตฺตนฺนํ , ภิกฺขเว, ธมฺมานํ ภินฺนตฺตา ภิกฺขุ โหติฯ กตเมสํ สตฺตนฺนํ? สกฺกายทิฏฺฐิ ภินฺนา โหติ, วิจิกิจฺฉา ภินฺนา โหติ, สีลพฺพตปรามาโส ภินฺโน โหติ, ราโค ภินฺโน โหติ, โทโส ภินฺโน โหติ, โมโห ภินฺโน โหติ, มาโน ภินฺโน โหติฯ อิเมสํ โข, ภิกฺขเว, สตฺตนฺนํ ธมฺมานํ ภินฺนตฺตา ภิกฺขุ โหตี’’ติฯ ปฐมํฯ

2. สมณสุตฺตํ

[86] สตฺตนฺนํ, ภิกฺขเว, ธมฺมานํ สมิตตฺตา สมโณ โหติ…เป.…ฯ ทุติยํฯ

3. พฺราหฺมณสุตฺตํ

[87] พาหิตตฺตา พฺราหฺมโณ โหติ…เป.…ฯ ตติยํฯ

4. โสตฺติยสุตฺตํ

[88] นิสฺสุตตฺตา [นิสฺสุตฺตตฺตา (สฺยา.) ม. นิ. 1.434 ปสฺสิตพฺพํ] โสตฺติโย [โสตฺถิโก (สี.), โสตฺติโก (สฺยา.)] โหติ…เป.…ฯ จตุตฺถํฯ